خانواده

کارکرد و نقش خانواده چیست؟ در دنیای معاصر علیرغم اختلاف قابل توجهی که در نقاط مختلف از نظر کارکرد های خانواده وجود دارد موارد زیر را می توان به عنوان کارکردهای اصلی خانواده در نظر گرفت: کارکرد زیستی خانواده چیست؟ تولید مثل. این گزینه معمولاً اساسی ترین کارکرد زیستی خانواده است. در این مورد تنظیم رابطه ی جنسی تنها بخشی از یک زمینه اساسی است. برای این که جامعه باقی بماند باید رویه هایی را پیش گرفت که جایگزینی اعضای آن را از طریق تولد تضمین نماید. کارکرد جنسی خانواده چیست؟ تنطیم و مشروعیت بخشیدن به تمایلات جنسی در قالب خانواده انجام می شود. ​